WARUNKI KORZYSTANIA
www.overvis.com

1. Podstawowe informacje dotyczące warunków korzystania

1.1. Sp. z o.o. “Overvis” (dalej – Usługodawca) proponuje użytkownikowi sieci Internet (dalej – Użytkownik) – skorzystać ze swojej usługi na warunkach, opisanych w niniejszym Regulaminie. Regulamin nabiera mocy prawnej z momentu akceptacji przez Użytkownika warunków przedstawionych poniżej.

1.2. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość dostępu do Usług oraz dąży do ich zapewniania. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi dostęp i korzystanie z Konta Użytkownika i Strony Internetowej. Usługodawca przy świadczeniu Usług wykorzystuje metody zabezpieczenia przekazu danych zwyczajowo przyjęte na rynku ze względu na właściwości Chmury i świadczonych za jej pomocą Usług, to jest dochowuje należytej staranności w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa danych Użytkownika na poziome wysokim.

1.3. Korzystanie z usług Usługodawcy reguluje się niniejszym Regulaminem. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu, jak również wprowadzenia nowego regulaminu Zredagowany Regulamin nabiera mocy prawnej z momentu jego rozmieszczenia w sieci Internet.

1.4. Niezbędnym warunkiem do korzystania z Usług jest utworzenie Konta Użytkownika. Rejestracji i utworzenia Konta Użytkownika dokonuje się za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę w ramach Strony Internetowej, po akceptacji Regulaminu. Po spełnieniu warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca udostępnia Konto Użytkownika.

2. Rejestracja Użytkownika. Konto personalne Użytkownika

2.1. Żeby korzystać ze wszelkich możliwości świadczonych Usługodawcą należy dokonać procedurę rejestracji. Użytkownik zobowiązuje się nadać wierzytelną i pełną informację o sobie. Jeśli Usługodawca uważa, że podana w formularze rejestracyjnym informacja jest niepełna czy niewiarygodna, Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokować konto Użytkownika i odmówić Użytkownikowi w świadczeniu usług.

2.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo w jakikolwiek moment zażądać od Użytkownika potwierdzenia danych, wskazanych przy rejestracji, poprzez nadanie czytelnych kopii dokumentów tożsamość. Jeżeli kopii dokumentów tożsamości Użytkownika, nie pozwalają identyfikować użytkownika, Usługodawca ma prawo odmówić Użytkownikowi w dostępie do konta.

2.3. Podczas rejestracji Użytkownik podaje hasło oraz login, które musi być poufne. Użtkownik zgadza się na to, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niezachowania hasła w tajemnicy.

2.4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego konta personalnego. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zdarzenia, zawiadomić Usługodawcę o każdym przypadku wykrycia nieautoryzowanego dostępu do Konta Użytkownika lub Usług, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych umożliwiających uwierzytelnienie w Chmurze, lub innego naruszenia bezpieczeństwa mogącego mieć wpływ na realizację Umowy

3. Prawo Autorskie

3.1Wszelkie prawa własności intelektualnej związane ze świadczeniem Usług Użytkownikowi, w szczególności do elementów graficznych Chmury, takich jak logo Overvis, layout’u strony internetowej i poszczególnych aplikacji, treści strony internetowej, znaków towarowych, nazw i innych oznaczeń, jak również do rozwiązań technicznych Chmury, jej koncepcji działania, funkcjonalności, baz danych, programów komputerowych i dokumentacji technicznej, przysługują wyłącznie Usługodawcy lub podmiotom z nim współpracującym

3.2. Usługodawca oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z właściwych programów komputerowych i innych utworów w rozumieniu prawa autorskiego, na podstawie odpowiedniej licencji, majątkowych praw autorskich oraz, że jest uprawniony do świadczenia Usług na zasadach opisanych Umową.

4. Dane osobiste

4.1. Pod czas założenia konta Użytkownik daje zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi szczególną ochroną i nie będzie udostępniał bez wiedzy i zgody Użytkownika Zarejestrowanego powierzonych mu w toku rejestracji danych osobowych podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem polskim.

4.2. Usługodawca przetwarza dane zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z roku 2002, Nr 144, poz. 1204 dalej zwana „ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”) br>
5. Postanowienia końcowe

5.1 Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług firmy Overvis społka z ograniczoną odpowiedzialnością

5.2 Niniejszy dokument skierowany jest do Użytkownika – osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych;

5.3 Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy stronami, które zobowiązują się działać w dobrej wierze

5.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.).
5.5 Wszelkie uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować na adres poczty elektronicznej: info@overvis.com.